Gratis vanaf €50 (NL) Gratis vanaf €50 (NL)
Algemene voorwaarden Cup of Two V.O.F.

Artikel 1. Identiteit ondernemer
Cup of Two
E-mailadres: klantenservice@cupoftwo.nl
Karlijn Scholvinck:  06-42087867
KvK-nummer: 34232727
BTW-identificatienummer: NL001908086B82

Artikel 2.  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cup of Two: Cup of Two., een (web)winkel gespecialiseerd in verkoop van lingerie, badmode & accessoires welke via www.cupoftwo.nl (cupof2.nl, cupoftwo.com of cupof2.com) bezocht kan worden;
Wederpartij: de natuurlijke persoon die niet  handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op  afstand aangaat met de Ondernemer;
Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Cup of Two georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 3. Algemeen
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Cup of Two en een Wederpartij waarop Cup of Two deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cup of Two, voor de uitvoering waarvan door Cup of Two derden dienen te worden betrokken.
3.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cup of Two en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
3.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
3.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
3.7 Indien Cup of Two niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wederpartij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3.8 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld via de website.
3.9 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Cup of Two. Cup of Two is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Wederpartij medegedeeld.

Artikel 5. Prijzen
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten bekend gemaakt.
5.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen minimaal €5,95. Voor zendingen buiten Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
5.3 In geval van actieprijzen zijn deze slechts gedurende een bepaalde periode geldig en/of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de aangegeven periode geen aanspraak worden gemaakt.
5.4 Cup of Two kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Betalingen
6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een Wederpartij kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Wederpartij direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf in een van de volgende vormen:
a) iDEAL: Bij bankieren via Internet bij een aangeslotene van iDeal (De Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en ING Bank) kan via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van de bestelling geregeld worden. Een elektronische betaling via internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kan gekozen worden voor de betaalmethode iDEAL en kan een bank van keuze geselecteerd worden. Vervolgens dient de bekende methode voor betalingen via internetbankieren gevolgd te worden. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt hier: iDEAL. In geval van internetbankieren, zal de verwerking van de betaling verlopen via de Internetkassa van Icepay. Icepay is een internet Payment Service Providers. Voor meer informatie over Icepay, klik hier: Icepay.
b) Overboeken: Bij betaling middels overboeking per bankdienst dient de betaling binnen 3 werkdagen na orderdatum door Cup of Two te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. Indien de betaling na 3  werkdagen niet is ontvangen zal de order vervallen.
c) Direct en online met een cadeau- of tegoedbon uitgegeven door Cup of Two. Een waarde- of tegoedbon  van Cup of Two is overdraagbaar en 1 jaar geldig. Een tegoedbon wordt online verzilverd, zodat de koper direct weet of de betaling wordt goedgekeurd.
6.2 De Wederpartij geeft Cup of Two toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Wederpartij gekozen betalingswijze.

Artikel 7. Levering
7.1 Cup of Two streeft ernaar om bestellingen binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling  ter verzending aan te bieden op het door de Wederpartij afgegeven afleveradres. Cup of Two is hiertoe echter niet verplicht. Indien de bezorging, hetzij doordat de bestelde producten (tijdelijk) niet in voorraad zijn hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Cup of Two zal in dat geval voor het reeds betaalde bedrag binnen 30 werkdagen aan de Wederpartij kosteloos terugstorten.
7.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de Wederpartij zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien de leveringstermijn toch oploopt tot meer dan 30 dagen dan is de Wederpartij gerechtigd om de bestelling te annuleren en zal indien er reeds een betaling heeft plaatsgevonden deze betaling binnen 30 dagen kosteloos worden teruggestort.
7.3 Afwijkingen in kleur en type zijn voorbehouden. Aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw en zo volledig als de redelijkheid vereist afgebeeld en beschreven.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Wederpartij al hetgeen de Wederpartij op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Cup of Two verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 9. Herroepingsrecht en Ruilen
Cup of Two doet er alles aan om via de website de Wederpartij goed te informeren over de producten. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan dit conform het de hieronder beschreven procedure geruild worden. Te ruilen goederen verrekend met de nieuwe goederen of het aankoopbedrag wordt op de rekening van de Wederpartij terug gestort.
9.1 Conform de wet koop op afstand heeft de Wederpartij het recht om de producten, die zij via www.cupoftwo.nl heeft gekocht,  zonder opgaaf te retourneren of omruilen mits:
- Binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres een e-mail wordt gestuurd naar klantenservice@cupoftwo.nl In de e-mail dienen naam, factuurnummer en (indien van toepassing) bankgegevens vermeld te worden. Tevens dient te worden aangegeven of de order geannuleerd dient te worden conform de wet koop op afstand. Mits het verzoek voldoet aan het bovenstaande, wordt binnen 2 werkdagen een bevestiging ontvangen waarnaar de bestelling kunt terug gestuurd kan worden naar Cup of Two.
-  Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van bovengenoemde bevestiging dient het artikel (of artikelen) retour gezonden te worden (en ontvangen) de kosten hiervoor zijn voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij ontvangt een e-mail als het pakket is ontvangen en indien het conform overeengekomen is afgeleverd zal Cup of Two. binnen 30 werkdagen het orderbedrag excl. de verzendkosten terugstorten.
-   Alleen artikelen die nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels, in originele verpakking, ongekreukt en niet vies of gedragen te zijn, kunnen worden teruggezonden.
9.2 Ruilen na 14 dagen is mogelijk mits:
-   De Wederpartij contact opneemt met Cup of Two via klantenservice@cupoftwo.nl. Cup of Two zal beoordelen of de Wederpartij het artikel kan ruilen. Cup of Two zal alleen geld terug storten indien de producten geen gebreken vertonen. Bij ruilen na 14 dagen van producten die geen gebrek vertonen, zal Cup of Two alleen een tegoedbon aanbieden. Het te ruilen artikel dient binnen 7 werkdagen bij Cup of Two, op rekening van de Wederpartij, na overeenstemming te worden bezorgd. Indien deze termijn wordt overschreden vervalt het recht op ruilen.
-   Alleen artikelen die nog in de originele staat van verzending zijn, voorzien van aangehechte labels, in originele verpakking, ongekreukt en niet vies of gedragen te zijn, kunnen worden teruggezonden.
9.3 Artikelen die met een korting zijn gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 8.1 en NIET geruild worden. Bij aankoop van een artikel met een korting, wordt  bij het plaatsen van de bestelling erop geattendeerd dat het een kortingsartikel betreft dat niet geruild mag worden.
9.4 Annuleren bestelling: Iedere bestelling kan, mits nog niet verzonden zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Cup of Two verzoekt de Wederpartij daartoe een e-mail te sturen aan klantenservice@cupoftwo.nl. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door Cup of Two bevestigd is, mag de Wederpartij deze als ontvangen beschouwen. Indien de geannuleerde bestelling reeds was voldaan, restitueert Cup of Two het betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen.
9.5 Het terugzenden van de artikelen dient per post te geschieden en deze dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Indien de zending niet (voldoende) is gefrankeerd, brengt Cup of Two administratiekosten € 4,95 in rekening en de kosten in rekening welke Cup of Two door bijvoorbeeld TNT Post in rekening gebracht worden voor het bezorgen van ongefrankeerde zendingen (vanaf € 14,00). Indien de Wederpartij de zending niet (voldoende) frankeert, betekent dit dat deze kosten minimaal € 18,95 zullen bedragen. Deze kosten zullen ingehouden worden op de creditnota van de als retour gezonden artikelen.

Artikel 10. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van de bestelling?
10.1 Cup of Two doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de Wederpartij de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform de bestelling dient de Wederpartij dit per omgaande aan Cup of Two te melden. Dit kan d.m.v. het sturen van een e-mail aan klantenservice@cupoftwo.nl ?Mocht de geboden oplossing  niet aan de verwachtingen voldoen dan kan de volledige bestelling binnen 7 werkdagen, zonder bijkomende kosten, geannuleerd worden. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.1 beschreven.

Klacht met betrekking tot kwaliteit van de artikel(en)
10.2 Het product dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het lingeriestuk (zie ook de website www.cupoftwo.nl), indien de Wederpartij kiest of heeft gekozen voor een afwijkende wasmethode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.
10.3 Uiteraard kan het voorkomen dat de kwaliteit van een artikel na een periode van gebruik niet (meer) aan de verwachtingen voldoet, bijvoorbeeld het artikel vertoont na kort gebruik extreme slijtage of de Wederpartij constateert dat het artikel niet mooi blijft in de was.

Indien de Wederpartij een dergelijke klacht heeft over een artikel wat bij Cup of Two is gekocht, zou Cup of Two dit graag vernemen. De Wederpartij wordt dan gevraagd een mail te sturen aan klantenservice@cupoftwo.nl
Cup of Two zal het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met de Wederpartij oplossen. Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt Cup of Two aan de Wederpartij om onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Wederpartij en Cup of Two, dan wel tussen Cup of Two en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Wederpartij en Cup of Two, is Cup of Two niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cup of Two.

Artikel 12. Overmacht
Cup of Two heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Wederpartij op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Wederpartij mee te delen en zulks zonder dat Cup of Two gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter?
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.?

Artikel 14. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de webwinkel/webpagina's van Cup of Two mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van Cup of Two. De foto's en ander beeldmateriaal op de website zijn eigendom van Cup of Two en/of haar leveranciers. ?

Artikel 15 Privacy
Cup of Two gebruikt gegevens van de Wederpartij uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Cup of Two zal gegevens van de Wederpartij dan ook nooit doorspelen aan derden, tenzij dit nodig mocht zijn om het pakket bij de opdrachtgever thuis te bezorgen. In dat geval worden alleen de hiervoor benodigde gegevens doorgegeven.
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en, indien mogelijk, domeinnaam automatisch door onze server herkend. Cup of Two bewaart en gebruikt deze gegevens uitsluitend om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en daarmee de inhoud van onze website te verbeteren. Een "cookie" is een gegevensbestandje dat vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een cookie bevat specifieke informatie, bijvoorbeeld een uniek ID-nummer waarmee wordt bijgehouden welke webpagina(s) u heeft bezocht. Met dit unieke nummer kunnen we uw bestellingen volgen terwijl u winkelt op onze site. Hoewel cookies door de meeste browsers automatisch geaccepteerd en opgeslagen worden, kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat dit niet, of niet automatisch, gebeurt.
Meer informatie

Akkoord